(8361)222-84-07

slabo

  • sla123
  • slay321
  • tashpminf1
  • tashpminf2
  • tashpminf3
  • tashpminf4
  • tashpminf5
  • Tashkent pediatriya meditsina instituti No'kis filiali

Мәлимлеме ресурс орайы

   Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2017-жыл 13-сентябрдеги «Китап өнимлерин басып шығарыў ҳәм тарқатыў системасын раўажландырыў, китап оқыўды ҳәм китап қумарлық мəдениятын арттырыў және үгит-нәсиятлаў бойынша комплекс ис-илажлар дәстүри ҳаққында»ғы ПҚ-3271 санлы қарары, “Мәлимлеме-китапхана жумыслары ҳаққындағы Нызамы”, “Мәлимлеме-китапханаларын көркем, илимий-ғалабалық ҳәм руўхый-ағартыўшылық әдебиятлар менен тәмийинлеў ҳаққындағы Нызамы” китапханалар хызметинде әмелге асырылып атырған раўажланыў ҳәм өзгерислерге тийкар болмақта. Республика халқына көрсетилип атырған хызметлердиң жаңа түрин пайда етиў, китапханалардың мәлимлеме-ресурс орайы сыпатында жаңа дәрежесин белгилеў, түрли мәкемелерге тийисли мәлимлеме-ресурс орайларының өз-ара бирге ислесиў ҳәм муўапықлығы бойынша қатнасларын беккемлеў ҳәмде миллий ҳәм халық-ара жәмийетинде өз орнын ийелеўде тийкарғы ҳүжжет уазыйпасын атқарады, бунда мəмлекетимиз халқына мəлимлеме-китапхана хызметин көрсетиўди раўажландырыў ҳəм жетилистириў жоллары белгилеп берилген.Ҳүкиметимиз тəрепинен қабыл етилген қарарлар илим, билимлендириў ҳəм мəденияттың алға илгерилеўине кең имканиятлар ашып бериў менен бирге, мағлыўматлар дереги болған китапханалардың искерлигине де үлкен өзгерислер енгизилиўине ҳəм заман талапларына сай дəрежеде раўажланыўына хызмет етпекте. Мəлимлеме-китапхана орынларын мəлимлеме-коммуникация технологиялары менен тəмийинлеў, кадрлардың тəжирийбесин асырыў ҳəм қайта таярлаў, билимлендириў мəкемелери студентлери ҳəм жергиликли халықтың заманагөй мəлимлеме технологияларынан пайдаланған ҳалда турақлы билим алыўы ҳəм өзбетинше билим ийелеўге ерисиў, халық-аралық китапханалар арасында абонемент системасының жолға қойылыўы, электрон мағлыўматлар базаларын қəлиплестириў арқалы мəлимлеме-библиография хызметин көрсетиў ушын үлкен имканиятлар есиги ашып берилди.

                                                    Китапхана тарийхы

   Ташкент педиатрия медицина институты Нөкис филиалы китапханасы 1991-жылы шөлкемлестирилген. Дəслепки жыллары китапхана фонды 20 мың нусқаға жақын əдебиятлардан ибарат болып Ташкент, Самарқанд, Андижан медицина ҳəм фармацевтика иститутлары тəрепинен саўға сыпатында берилген əдебиятлар менен толтырылған. Мəлимлеме ресурс орайы фонды үзликсиз рəўиште республикада ҳəм ҒМДА мəмлекетлеринде баспадан шыққан жаңа əдебиятлар менен биргеликте институт профессор-оқытыўшылары тəрепинен шығарылған жаңа сабақлық ҳәм оқыў-методикалық қолланбалар менен үзликсиз тәмийинленип келинген.

                                                 Мәлимлеме - ресурс орайы бүгинги күнде

   Мәлимлеме-ресурс орайында бүгинги күнде улыўма китап фонды - 74966 нусқа китаплардан ибарат соннан; сабақлықлар - 32272, оқыў қолланбалар - 15912, сиясий əдебиятлар - 4462, илимий əдебиятлар - 1390, методикалық қолланбалар - 521, көркем əдебиятлар - 20409 нусқадағы əдебиятларды қурайды. Мəлимлеме ресурс орайында 4 оқыў залы студентлерге, профессор-оқытыўшыларға ҳəм халыққа хызмет көрсетпекте. 52 дана заманагөй компьютерлер менен тəмийинленген болып, пайдаланыўшылардың кең көлемли дүньялық информацияларға ийе болыўы ушын компьютерлер локал ҳәм интернет тармақларға, сондай-ақ, Ziyonet ҳәм басқада билимлендириў, мағлыумат сайтларына байланысқан. Мəлимлеме ресурс орайының (МРО) электрон китапхана базасында барлық пəнлерден сабақлықлар, оқыў қолланбалар ҳәм лекция текстлериниң электрон нусқалары таярланған. “АRМАТ” дәстүри тийкарында əдебиятлардың электрон каталогин дүзиў жумыслары алып барылмақта. Ҳəзирги күнде дәстүрге киритилген китаплар саны - 5870 атамада, 31304 нусқадағы әдебиятларды қурайды.

arm1

2018-жылда Республикада баспадан шыққан 56 атамадағы, 74 ден артық нусқадағы газета ҳəм журналларға оқыў залы ушын жазылыў шөлкемлестирилди.Студентлер турар жайында да МРО филиалы шөлкемлестирилген болып, студентлерге зəрүр болған сабақлық ҳәм оқыў қолланбалар ҳәм көркем әдебиятлар менен тəмийинленген. Жаңа газета ҳəм журналлар менен турақлы түрде толтырылып барылмақта.