(8361)222-84-07

slabo

  • sla123
  • slay321
  • tashpminf1
  • tashpminf2
  • tashpminf3
  • tashpminf4
  • tashpminf5
  • Tashkent pediatriya meditsina instituti No'kis filiali
Басып шығару

Бөлим ҳаққында

foto 3.4

 Ахборот технологиялары орайы баслығы:

Тайров Кудияр Бaхтыяр улы

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 (+99899) 958 85 45

 

saburov gulmurat

  Ахборот технологиялары орайы система администраторы

Сабуров Гулмурат Полатович

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 (+99899) 450 31 28

 

22222 Ахборот технологиялары орайы тармак администраторы

 Турсинбаев Илхам Байронович 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 (+99891) 375 92 98

 

 

 

Уазыйпалары

Лаўазымы

Уазыйпалары

1.

Ахборот технологиялары орайы (АТМ) баслығы - ахборот ҳәм  техник тәмийинлеў бөлими баслығы лаўазым ўазыйпалары:

Бөлимниң ҳәмме искерлиги ҳәм хызметкерлерди улыўма басқарыў;
Филиалдағы барлық компютер технологияларының  дастурлерин туўры  ислеўин қадағалаўға алыў;
Компьютерлерди техник көриктен өткерип турыў ҳәм  тамырлаў жумысларын шөлкемлестириў;
Компьютер операторларын жумысларын қадағалап барыў;
Филиал компьютер захирасини заманагөй компьютерлер есабына асырыў ҳәм барлық компютерлерди жетилистирип барыў;
Филиалда Internet тармақлары, (E-mail) электрон почта хызметлерин талап дәрежесине жуўап беретуғынын қадағалап барыў, хабар ҳәм жаңалықлардың қабыл етилиўи ҳәм тарқалыўын қадағалап барыў;
Филиалдың нусха көбейттириў ускене жумысларын қадағалап барыў, тамырлаў ҳәм көриктен өткерип турыўды қадағалап барыў;
Филиалдың аралық оқытыў бойынша алып барылатуғын барлық жумысларына басшылық қылыў ҳамде аралық оқытыўды шөлкемлестириў бойынша мәҳәлле ҳәм шет ел жоқары оқыў орынлары менен байланыслар орнатыў; 
Филиал локал тармағына портал бойынша жәми мағлыўматларды киритиў ҳәм анализлеў.

Билиўи керек:

Орай искерлигине тийисли нызамлар, Министрлер Кеңесиниң Қарарлары, Министрликтиң Ҳайъат Қарарлары, буйрықлары, ОТМсы ректоры буйрықларының әҳмийетин билиўи .

Дәреже талаплары:

Жоқары оқыў орынларында басқарыў лаўазымында зәрур болған  кәсиплик ҳәм  шөлкемлик қәбийлетлерине, билимлендириў тараўында басшылық жумыс тәжирийбеси ҳәм стажына, искерлик тури ҳәм ваколатлари әтирапында тийисли билим ҳәм көнликпелерине;
Улгили жеке пазыйлетлерге -интеллект, мәдениятлы, жетекшилик , дөретиўшилик қәбийлетлер, шөлкемлестириўшилик ташаббускорлик ва исбилерменлик  қәбийлетлерге ийе болыу ,жууапкершилик  , гарезсиз карар кабыл етиў ҳәм ис тутыу, улгили ҳарекет етиў, мекеме стратегик максетлерине ерисиуди тамийинлеу касийетлерине ийе болыуы;
Жокаргы маглыукматка ийе болыуы;
Багдары бойынша кеминде 3 жыллык  улгили жумыс стажына ийе болыу зарур.

2

Муҳандис-дастурши (тоифасиз, 1,2-тоифа) лаўазым ўазыйпалары:

Филиал электрон почтасынын нормал  ислеп турыуын таъмийинлеу хам электрон почтага  материалларды өз ўақтында «кадрлар бөлими»не усыныў;
Профессор-оқытыўшылар, илимий хызметкерлер, стажёр излениўшилер ҳәм талабаларға интернет тармағынан зәрур материалларды алыўда көмеклесиў.
Филиалдағы компютерлерди толық ислеп турыўын тәмийинлеў ҳәм оларды дәстурий тәмийнлеўин жақсылаўға ерисиў;
Жумыс бериўшиниң нызамлы буйрық ҳәм пәрманларын орынлаў;

Мийнетти қорғаў,қәўипсизлик техникасы  ҳәм ҳәм ислеп шығарыў санитариясы талапларына бойсыныў.

Билиўи керек:

Өз искерлигине тийисли Нызам, жолламалар ҳәм норматив ҳужжетлерди, филиал ишки тәртип-қағыйдалары, норматив ҳужжатлерди  билиўи.

Қәнийгелик талаплары:

Улгили жеке пазыйлетлерге -интеллект, мәданиятлы, дөретиўшилик қәбийлетлер, муләйимлилик ҳәм улгили қәбийлетлерге ийе болыў, жуўапкершилик, ғәрезсиз қарар қабыл етиў ҳәм ис тутыў, филиал стратегик мақсетлерине ерисиўди тәмийинлеў қәсийетлерине ийе болыўы;
Жоқары мағлыўматқа ийе болыўы зәрур;
Өзиниң тараўына тийисли мәселелер бойынша ахборот ҳүәм мағлыўматлардан хабардар болыўы зәрур.

3

Муҳандис-электрончи (тоифасиз, 1,2-тоифа) лавозим вазифалари:

Филиал компьютер технологияларының операцион системалариы  ислеп турыўын қадағалап турыў;
Филиал нусха көбейттириў ускенени ислетиў;
Филиалға тийисли болған  компьютер технологияларын  техник көриктен өткерип турыў ҳәм тамырлаў.

Билиўи керек:

Өз искерлигине тийисли Нызам, жолламалар ҳәм норматив ҳужжетлерди, филиал ишки тәртип-қағыйдалары, норматив ҳужжетлерди  билиўи.

Қәнийгелик талаплары:

Улгили жеке пазыйлетлерге -интеллект, мәданиятлы, дөретиўшилик қәбийлетлер, муләйимлилик ҳәм улгили қәбийлетлерге ийе болыў, жуўапкершилик, ғәрезсиз қарар қабыл етиў ҳәм ис тутыў, филиал стратегик мақсетлерине ерисиўди тәмийинлеў қәсийетлерине ийе болыўы;
Жоқары мағлыўматқа ийе болыўы зәрур,

Өзиниң тараўына тийисли мәселелер бойынша ахборот ҳүәм мағлыўматлардан хабардар болыўы зәрур

4

Техник-электроншы лаўазым ўазыйпалары:

Филиалдагы компьютерлердиң  дәстурий туўры ислеп турыўын тәмийинлеў ҳәм оларды жаңалап барыў;
Филиал кафедра ҳәм бөлимлердеги компьютерлерге  аўдармалаў , дәстурлер, дәстурлеў  тиллери ҳәм танып алыўшы дәстурлерди орнатыўда әмелий жәрдеи көрсетиў;
Филиалдагы компьютерлердиң техник жағдайын бақлап барыў.

Билиўи керек:

Өз искерлигине тийисли Нызам, жолламалар ҳәм норматив ҳужжетлерди, филиал ишки тәртип-қағыйдалары, норматив ҳужжетлерди  билиўи.

Қәнийгелик талаплары:

. Улгили жеке пазыйлетлерге -интеллект, мәданиятлы, дөретиўшилик қәбийлетлер, муләйимлилик ҳәм улгили қәбийлетлерге ийе болыў, жуўапкершилик, ғәрезсиз қарар қабыл етиў ҳәм ис тутыў, филиал стратегик мақсетлерине ерисиўди тәмийинлеў қәсийетлерине ийе болыўы;
Жоқары мағлыўматқа ийе болыўы зәрур,

Өзиниң тараўына тийисли мәселелер бойынша ахборот ҳүәм мағлыўматлардан хабардар болыўы зәрур

5

Компьютер залы баслығы лаўазым ўазыйпалары:

Филиалдағы барлық  компьютер заллары (ханалары) исши жағдайын тексериў ҳәм бақлап барыў;
Компьютер заллары (ханалары)дағы қосымша қурылмалардың туўры ислеўин қадағалап барыў;
Компьютер заллары (ханалары) бойынша кафедралар ҳәм бөлимлерде жуўапкер етип тайынланған хызметкерлер менен ҳәрдайым компьютер заллари (ханалары)ын ислеўи бойынша тусиндириў жумысларын алып барыў.

Билиўи керек:

. Өз искерлигине тийисли Нызам, жолламалар ҳәм норматив ҳужжетлерди, филиал ишки тәртип-қағыйдалары, норматив ҳужжетлерди  билиўи

Қәнийгелик талаблари:

. Улгили жеке пазыйлетлерге -интеллект, мәданиятлы, дөретиўшилик қәбийлетлер, муләйимлилик ҳәм улгили қәбийлетлерге ийе болыў, жуўапкершилик, ғәрезсиз қарар қабыл етиў ҳәм ис тутыў, филиал стратегик мақсетлерине ерисиўди тәмийинлеў қәсийетлерине ийе болыўы;
Жоқары мағлыўматқа ийе болыўы зәрур,

Өзиниң тараўына тийисли мәселелер бойынша ахборот ҳүәм мағлыўматлардан хабардар болыўы зәрур.

6

Тизимли дәстурлеўши лаўазым ўазыйпалары:

Филиалдың турли искерлигинде қолланылатуғын техника қурылмаларын  анализлеў ҳәм олардан пайдаланыў бойынша усынынсларды ислеп шығыў; 
Жаңа келген  қурылмаларды (компьютер техникаси, ташкилий техника, аудио ва видео аппаратлар) алып келиў, орнатыў ҳәм сынаўдан өткериўде қатнасыў;

 Есаплаў, аудио ва видеотехника, лаборатория ускенелерин техник экспертизасын өткериў; 
Техника қурылмаларынан пайдаланыўды жақсылаў бойынша  усыныслар киритиў; 
Профилактика қылынған ҳәм  тамырланған техника қурылмалардың  есабын алып барыў ҳәм арнаўлы дәптерге тусириў; 
Тамырлаў ҳәм профилактика қилиўға саррпланған материаллар ҳәм резерв топарлардың есабын алып барыў; 
Жас қәнийгелерди техника қурылмаларынан пайдаланыўға уйретиў.

Билиўи керек:

. Өз искерлигине тийисли Нызам, жолламалар ҳәм норматив ҳужжетлерди, филиал ишки тәртип-қағыйдалары, норматив ҳужжетлерди  билиўи

Қәнийгелик талаплары:

. Улгили жеке пазыйлетлерге -интеллект, мәданиятлы, дөретиўшилик қәбийлетлер, муләйимлилик ҳәм улгили қәбийлетлерге ийе болыў, жуўапкершилик, ғәрезсиз қарар қабыл етиў ҳәм ис тутыў, филиал стратегик мақсетлерине ерисиўди тәмийинлеў қәсийетлерине ийе болыўы;
Орта арнаўлы мағлыўматқа ийе болыўы зәрур,

Өзиниң тараўына тийисли мәселелер бойынша ахборот ҳүәм мағлыўматлардан хабардар болыўы зәрур.

7

Тармақ ҳәм мағлыўматлар банкы баслығы лаўазым ўазыйпалары:

Филиал локал ва корпоратив тармақлардың узликсиз ислеўин тәмийинлеў; 
Филиалдың барлық бөлимлеринде  Интернет тармағын узликсиз ислеўин тәмийинлеў; ; 
Компьютер оқыў ханаларында реже тийкарында сабақлар  кесте бойынша Интернет тармоғына байланысыўын тәмийинлеў; 
Интернет ханаларын ҳәрдайым ислеп турыўын тәмийнлеў.

Филиалда қарыйдарлар Интернет тармоғынан алынып атырған ахборотлар топламы есабын алып барыў ҳәм мағлыўматларды  админстрацияға бәрқулла усыныў;
Профессор-оқытыўшы, стажёр-тадқиқотчи-излениўшилер ҳәм талабаларды  интернет ҳәм миллий илмий-.билимлендириў тармоқларынан  пайдаланыўын тәмийнлеў; 
Администрация нызам—қағыйдаларды ҳәм талапларды орынламаған пайдаланыўшыларға тийисли шаралар көриў.

Билиўи керек:

. Өз искерлигине тийисли Нызам, жолламалар ҳәм норматив ҳужжетлерди, филиал ишки тәртип-қағыйдалары, норматив ҳужжетлерди  билиўи

Қәнийгелик талаплары:

. Улгили жеке пазыйлетлерге -интеллект, мәданиятлы, дөретиўшилик қәбийлетлер, муләйимлилик ҳәм улгили қәбийлетлерге ийе болыў, жуўапкершилик, ғәрезсиз қарар қабыл етиў ҳәм ис тутыў, филиал стратегик мақсетлерине ерисиўди тәмийинлеў қәсийетлерине ийе болыўы;
Орта арнаўлы мағлыўматқа ийе болыўы зәрур,

Өзиниң тараўына тийисли мәселелер бойынша ахборот ҳүәм мағлыўматлардан хабардар болыўы зәрур

8

Техник лаўазым ўазыйпалары:

Кесте бойынша компьютер оқыў ханаларындағы ҳәм филиал  бөлимлериндеги барлық компьютер ҳәм техника қурылмаларын профилактика қылыў реже-хабарлдандырыў  жумысларын алып барыў; 
Тускен буйыртпалар бойынша компьютер ҳәм басқа техника қурылмаларын тамырлаў; 
Техника қурылмалар (компьютер, ташкилий техника аудио-видеотехника) узликсиз ҳәм исенимли ислеўин тәмийинлеў; 
Техника қурылмалары ислетилиў ўақтында жуз берген насазлықлар  тез ўақыт ишинде жайғастырыў.

Техника қурылмаларын узликсиз ислеп турыўын тәмсийинлеў; 
Орынланған профилактика, тамырлаў жумыслары бойынша есабатты алып барыў ҳәм арнаўлы дәптерге тусириў.

 

Билиўи керек:

; Өз искерлигине тийисли Нызам, жолламалар ҳәм норматив ҳужжетлерди, филиал ишки тәртип-қағыйдалары, норматив ҳужжетлерди  билиўи

Қәнийгелик талаплары:

. Улгили жеке пазыйлетлерге -интеллект, мәданиятлы, дөретиўшилик қәбийлетлер, муләйимлилик ҳәм улгили қәбийлетлерге ийе болыў, жуўапкершилик, ғәрезсиз қарар қабыл етиў ҳәм ис тутыў, филиал стратегик мақсетлерине ерисиўди тәмийинлеў қәсийетлерине ийе болыўы;
Орта арнаўлы мағлыўматқа ийе болыўы зәрур,

Өзиниң тараўына тийисли мәселелер бойынша ахборот ҳүәм мағлыўматлардан хабардар болыўы зәрур