(8361)222-84-07

slabo

  • sla123
  • slay321
  • tashpminf1
  • tashpminf2
  • tashpminf3
  • tashpminf4
  • tashpminf5
  • Tashkent pediatriya meditsina instituti No'kis filiali

Кадрлар бөлиминиң тийкарғы ўазыйпалары ҳәм мажбуриятлары:

  Өзбекистан Республикасынын әмелдеги Нызам хүжжетлерине тийкарланып кадрларды таңлаў хәм бөлистириў.
Жеке тәртип пенен ислеўде мийнет кағыйдалары нормативлерине тийкарланыў
Профессор оқытыўшыларының жеке хәм статистик есабатын көрип шығыў хәм белгиленген есабатларды таярлаў.
   Жоқары лаўазымларға тийисли кадрлар таярлаў хәм дузиў.
Филиал ректорат бөлимлери, факультетлер хәм кафедралардың мийнет ресурслары саны хәм қурамын үйренеди хәм де оны жетилистириўге тийисли усыныслар ислеп шығады.
Филиалдын барлық бөлимлери, факультетлер кафедраларын жоқары қанийгели, жетик касип ийеси, жоқары руўхый хәм ақлоқий қасийетлерге ийе болған кадрлар менен тамийнлейди.
   Филиал педагогик хызметкерлерди конкурс тийкарында жумысқа алыў ҳаққында дағаза бериў ушын зәрүр болған хужжетлерди таярлайды, сондай-ак бос жумыс орынлары бойынша мағлыўматларды топлаўды хәм анализлеп баспада дағаза етиўди шөлкемлестиреди.
Кадрлар сыпат қурамын (хызметкердиң мағлыўмат дарежеси, ис стажы, тәжирийбеси ҳәм жасы) уйренип шығыў, тийкарғы участкалар-кафедра ҳәм бөлимлерди жоқары қанийгели, жетерли касиплик тәжирийбеге ийе, заман талапларына жуўап бере алатуғын қәнийге менен тәмийнлеў. Қәнийгелердиң жумыс искерлигин уйренип барып ҳәм оларды кәсиплик шеберлигиниң өсиўине итибар береди.   Баскышпа-баскыш лаўазымларға тайынлап барады.
Кадрлар сыпат қурамын жақсылаў мақсетинде «Жоқары ҳәм орта арнаўлы мағлыўматлы қәнийгелер менен толтырыўы тийис болған лаўазымлардың үлгидеги номенкулатурасын» ислеп шығыў ҳәм тастыйыклатыў.
   Филиал жеке қурамы бойынша буйрықлар: жумыска алыў, басқа жумысқа өткериў, мийнет дем алысын бериў, хызмет сапарына жибериў, филиал хызметкерлерин хошаметлеў ҳәм оларға интизамый жаза шарасын коллаў, мийнет шартнамасын бийкар етиў ҳәм хызметкерлер менен ислесиў процесинде басқа ҳалатларды хужжетлестиреди.
Филиал хызметкерлери мийнетин нормалластырыўды шөлкемлестириў ис илажларын өз ўакиллиги шеңберинде әмелге асырады.
   Филиалдың ишки мийнет тәртиби қағыйдалары ислеп шығыўда қатнасыў, жәмийетлик шартнамасы додаланыў, жамийетлик улыўма жыйналысында қабыл етилген карарларды, мийнет интизамы ҳәм өнимдарлығын асырыўға қаратылған дәстүрлерди үйрениў ҳәм алып барыў.