(8361)222-84-07

slabo

  • sla123
  • slay321
  • tashpminf1
  • tashpminf2
  • tashpminf3
  • tashpminf4
  • tashpminf5
  • Tashkent pediatriya meditsina instituti No'kis filiali
Басып шығару

KLINIK ORDINATURA BO’LIMININ’ ISKERLIGI

   O’zbekistan Respublikasi Densawliqta saqlaw ministrligi ta’repinen klinik ordinaturag’a qabillaw kvotasi belgilenedi: maqsetli (Wa’layatlardag’i Densawliqti saqlaw basqarmalari ha’m basqa meditsinaliq sho’lkemler jumis beriwshileri menen 3 (u’sh) ta’repleme sha’rtnamasi bolg’anlar ushin) ha’m uliwma tan’law (sha’rtnamasiz) orinlar esaplanadi. Maqsetli oqitiw ushin tan’law, qa’niygelikler boyinsha ajratilg’an orinlardin’ aymaqliq kriteriyalarina tiykarlanip – Respublikanin’ bir aymag’inda jasawshilar (keyin ala jumis penen ta’miyinleniw talabi bolg’anlar) arasinda o’tkeriledi. Tan’law na’tiyjesinde bir bag’dardin’ qa’niygeligi boyinsha tolmag’an maqsetli orinlar O’zbekistan Respublikasi Densawliqta saqlaw ministrligi ta’repinen kadr talaplarina qaray basqa aymaqlarg’a bo’listiriledi.
Klinik ordinaturada oqitiwdin’ tiykarg’i maqseti qa’niygelik boyinsha erkin iskerlik ko’rsetiwshi joqari da’rejeli, bilimli qa’niygeler tayarlaw.

Klinik ordinatorlardin’ tiykarg’i waziypalari:

• Meditsina iliminin’ metodologiyaliq, klinikaliq, meditsinaliq ha’m ja’miyetlik tiykarlarin teren’lestirilgen halda u’yreniw
• G’a’rezsiz professional da’rejede bilim ha’m ko’nlikpelerin qa’liplestiriw
Klinik ordinatura pitkeriwshileri – Densawliqti saqlawdin’ barliq buwinlarin statsionar ha’m ambulator sistemasinda – oqiw protsesinde alg’an bilim ha’m ko’nlikpelerin qollanip, qa’niyge shipakerler sipatinda a’meliy iskerlik penen shug’illaniw huquqina iye.

KLINIK ORDINATURAG’A QABILLLAW

  Klinik ordinaturag’a O’zbekistan Respublikasi Densawliqta saqlaw ministrligi ta’repinen belgilengen qa’niygelik boyinsha tiykarg’i joqari meditsinaliq bilimge iye shipakerler ha’m aldin klinikaliq ordinaturani yamasa magistraturani pitkerip, basqa tu’rdegi ekinshi qa’niygelikti aliw talabi bolg’an shipakerler qabillanadi. Ekinshi tar qa’niygelikler boyinsha klinik ordinatura to’lemli kontrakt tiykarinda a’melge asiriladi. Klinik ordinaturag’a qabillaw jilina bir ret o’tkeriletug’in tan’law tiykarinda alip bariladi.

                                  KLINIK ORDINATURA BO’LIMINING WAZIYPALARI

• Bo’lim klinik ordinatorlardi tayarlaw boyinsha joqari da’rejeli qa’niygeler (professor, dotsentler) basshlig’inda individual reje tiykarinda alip bariliwin qadag’alaydi.
• Oqiw protsesinin’ barliq bag’darlari qadag’alanadi ha’m davomat va o’zlestiriliwi tekserilip turadi;
• Oqiw jili dawaminda yarim jilliq, bir jilliq (birinchi jil juwmag’inda) ha’m juwmaqlawshi attestatsiyalar o’tkeriliwin na’zerde tutadi. Attestatsion komissiya qurami jetekshi alimlar (yarim jilliq, jilliq ha’m juwmaqlawshi attestatsiya) ha’m kadrlarg’a talap bolg’an sho’lkem ag’zalari (juwmaqlawshi attestatsiya) TashPMI No’kis filiali direktori buyrig’i menen tastiyiqlanadi, komissiya baslig’i etip, ilimiy isler boyinsha direktor orinbasari saylanadi.

KLINIK ORDINATURA PITKERIWSHILERININ’ JUMIS PENEN TA’MIYINLENGENLIGI

   Bo’lim maqsetli klinik ordinaturag’a oqiwg’a kirgen shipakerlerdi oqiwg’a qabil etkenge shekem Densawliqti saqlawdin’ aymaqliq basqarmalari menen du’zilgen sha’rtnamanin’ orinlaniwin qadag’alaydi.

                                                    BO`LIMNIN’ TARIYXI

   Tashkent pediatriya meditsina instituti No’kis filialinda klinik ordinatura bo’limi 2005 jili sho’lkemlestirilgen. Ha’zirgi waqitta filialda klinik ordinatorlar 32 qa’niygelik boyinsha zamanago’y diagnoz ha’m dawalaw usillarin qollanatug’in zamanago’y a’sbap-u’skeneler menen ta’miyinlengen klinikalarda iskerlik ko’rsetpekte. Klinik ordinaturada oqiw mu’ddeti 2 jil.
Klinik ordinatorlardi oqitiw ha’m arnawli tayarlaw jetekshi meditsinaliq klinikalarda: Respublika qa’niygelestirilgen akusherlik ha’m ginekologiya ilimiy orayi No’kis filiali, Respublikaliq ko’p tarmaqli meditsina orayi, Respublikaliq qistawli meditsinaliq ja’rdem orayi, Respublikaliq ko’p tarmaqli balalar tibbiy markazi meditsina orayi, Respublika juqpali kesellikler shipaxanasi, Respublikaliq endokrinologiya dispanseri, Respublikaliq kardiorevmatologiya dispanseri, Respublikaliq onkologiya dispanserlerinde a’melge asiriladi.
Ha’zirgi ku’nde klinik ordinaturada 32 qa’niygelik boyinsha to’mendegi bag’darlarda 90 ordinator bilim almaqta:
1. Neonatologiya
2. Pediatriya
3. Gematologiya
4. Endokrinalogiya
5. Otorinolaringologiya
6. Juqpali kesellikler
7. Ftiziatriya
8. Oftalmalogiya
9. Dermatovenerologiya
10. Psixiatriya
11. Narkologiya
12. Balalar nevrologiyasi
13. Nevrologiya
14. Travmatologiya ha’m ortopediya
15. Balalar xirurgiyasi
16. Akusherlik ha’m ginekologiya
17. Balalar ha’m o’spirimler ginekologiyasi
18. Balalar anesteziologiyasi ha’m reanimatologiyasi
19. Terapiya (ishki kesellikler)
20. Kardiologiya
21. Uliwma onkologiya
22. Qistawli meditsinaliq ja’rdem
23. Balalar juqpali kesellikleri
24. Sud-meditsinasi ekspertizasi
25. Pulmonologiya
26. Anesteziologiya ha’m reanimatologiya
27. Balalar juqpali kesellikleri
28. Ka’sip kesellikleri
29. Uliwma xirurgiya
30. Reabilitologiya
31. Revmatologiya
32. Epidemiologiya