(8361)222-84-07

Факультет 2004-йили 28-июндаги Узбекистон Республикаси согликни саклаш вазирлигинин 297 сонли буйруги билан очилди . 
Факультет ишлари Узбекистон Республикаси Олий ва урта махсус таълим вазирлигинин 2011-йил 3-декабрдаги « Олий таълим муассасаси факультети низоми » хакидаги 487 сонли буйриги асосида юритилади . 
Тиббий-профилактика факультетига дастлаб 17 талаба , олий хамширалик иши йуналишига 8 талаба кабул килинган . Хозирги вактда факультетда жами 437 талаба булиб , улардан 183 (41,9%) давлат гранти асосида ва 254 (58,1%) талаба контракт асосида таълим олмокда . 
Ушбу йиллар мобойнида 150 дан ортик талабалар факультетни тугатиб республикамизнинг куплаб худудларида ва кушни давлатлардаги хар хил даволаш ва тиббий-профилактик муассасаларда самарали мехнат килмокда . 
« Тиббий-профилактика иши » йуналишида укиш муддати 6-йил, « Олий хамширалик иши » йуналишида 3 йил , «Стоматология иши » йуналишида 5 йил . Факультетда таълим бериш коракалпог , узбек ва русс тилларида олиб борилади . 
•  « Тиббий-профилактика иши » факультетини тамомлагандан кейин битирувчиларга « Умумий-гигиенист , эпидемиолог» квалификацияси берилади ва кейинчалик куйидаги йуналишлар буйича фаолият олиб боришлари мумкин : 
•  Тиббий-профилактик 
•  тиббий -социал, 
•  ташкилий-методик 
« Олий хамширалик иши » йуналишини тугаллаган битирувчиларга – «Бакалавр» академик даражаси берилади . 
Олий маълумотли тиббий хамшира маълумотига эга булгандан кейин олий ва урта махсус таълим муассасаларида ва кадрларни кайта таёрлаш , малака ошириш курсларида фаолият юритиши мумкин . 
Тиббий-профилактика , ОХИ ва стоматология факультети таркибида куйидаги 6 кафедра мавжуд 

•  "Гигиена ва эпидемиология" кафедраси 
•  " Жамоат саломатлиги ва согликни саклашни бошкариш ва хамширалик ишида бошкариш " кафедраси 
•  "Микробиология, тиббий биология ва тиббий генетика ва гистология " кафедраси 
•  " Тиббий-профилактика " кафедраси 
•  " Чет тиллар " кафедраси 
•  " Юкумли касалликлар , фтизиатрия ва тери венерик касалликлари " кафедраси 

     Укиш вактида талабалар болалар ва катта ёшлилардаги хар хил касалликлар семиотикаси , диагностикаси , давоси ва профилактикаси буйича назарий ва амалий куникмаларни , эпидемиология масалалари , согликни саклашни бошкариш , экономика ва экология масаллари буйича билимлар олади хамда таълим олишни магистратурада давом эттириш имкониятига эга булишади .

Булажак врачларда касбий этика ва клиник фикрлаш куникмаларни шакллантириш ката ахамият касб этади .

Деканат узига бириктирилган кафедралар билан биргаликта таёрланаётган ёш кадрлар тарбиясида уларнинг илмий фаолиятини шаклллантириш максадида илмий-амалий конференциялар ташкиллаштирилади ва утказилиб борилади .