(8361)222-84-07

slabo

  • sla123
  • slay321
  • tashpminf1
  • tashpminf2
  • tashpminf3
  • tashpminf4
  • tashpminf5
  • Tashkent pediatriya meditsina instituti No'kis filiali

Шайыр Өзбекстан қаҳраманы Ибрайым Юсупов қәлбимизде мәнги жасайды !!!

Written by mednf.uz on .

azizibrayimyusupov 

Шайыр еки өмир жасайды деседи. Шынында да, бүгинги күнде арамызда болмаса да оны танымайтуғын, қосықларын ядтан билмейтуғын адамның өзи болмаса керек.

 

Сиз бенен биз мәкан қылған
Бул топырақта бәри де бар.
Егин ексең өрре турған,
Шөплеринде дәри-де бар…
 
…Тегин емес туўған топырақ,
Безе алмайды адам деген.
Терең тамыр урған дарақ,
Ўатан деген, ўатан деген!...

  Бул қосық қатарларын оқыған ҳәр бир инсан кимниң кәлемине тийисли екенин дәрҳал аңлайды. Әлбетте, бул қосық қатарларының авторы Өзбекстан ҳәм Қарақалпақстан халық шайыры, Өзбекстан Қаҳарманы – Ибрайым Юсупов болып есапланады. Шайыр қайсы ўақытта болмасын, қандай қосық жазбасын мудамы халқының бахтын, қайғы-ҳәсиретин, қуўанышын жүрек тѳринен сезине алған ҳәм ақ қағаз бетлерине түсирген. Поэзияның ҳәм шайырлық талантының бийик шыңына жеткен Ибрайым Юсуповтың қосықлары ҳәр бир инсанның жүрек төринен орын ийелеген. Ол қосықларын өз дәўириниң ҳәм ҳǝзирги заманның турмыс ҳақыйқатлықларынан алып жаза билген уллы шайыр. Ўатан, ана, мухаббат, жаслық, тәбият, туўылған жер ҳәм тағы басқа темалар шайыр жазған қосықлардың баслы идеясы ҳǝм тематикасы болды.
Егер тири болғанында Шымбай районының Азат аўылында, Юсуп ахун шаңарағында дүньяға келген уллы шайырымыз Ибрайым Юсупов усы күнлерде 89-бǝҳǝрин толтырған болар еди.
Биз оны ҳǝр бǝҳǝрде, ҳǝр күни, ҳǝр демде еслеймиз, сағынамыз, жойтамыз, қосықларын ядлап жүремиз, намаға салып айтамыз, руўхый лǝззет аламыз. Бахтымызға усындай шайырларымыздың болғанына шүкиршилик етемиз, қуўанамыз.
 Ибрайым Юсупов ҳǝр биримиздиң қǝлбимизде сулыў қосық болып жасай береди.